Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » Thủ tục xử lý đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Thủ tục xử lý đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Thủ tục xử lý đơn đăng ký sáng chế như thế nào? Quy trình đăng ký sáng chế có gì mới không? Cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi.

Sáng chế là gì?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình, sáng chế ra đời nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức đăng ký độc quyền sáng chế.

Điều kiện đăng ký sáng chế như thế nào?

Sáng chế được bảo hộ khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Có tính mới;

+ Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

+ Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

+ Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật SHTT hoặc người có được thông tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó bộc lộ công khai với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày bộc lộ.

Quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật SHTT cũng áp dụng đối với sáng chế được bộc lộ trong đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hoặc văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp công bố trong trường hợp việc công bố không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc đơn do người không có quyền đăng ký nộp.

– Có trình độ sáng tạo;

+ Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

+ Giải pháp kỹ thuật là sáng chế được bộc lộ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 60 của Luật này không được lấy làm cơ sở để đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế đó.

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Thủ tục xử lý đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Thủ tục xử lý Đơn đăng ký sáng chế như sau:

– Tiếp nhận đơn

Đơn có thể được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại các địa điểm tiếp nhận đơn khác do Cục Sở hữu trí tuệ thiết lập (tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh). Đơn cũng có thể được gửi qua bưu điện tới các địa điểm tiếp nhận đơn nói trên.

Theo quy định tại Điều 108 Luật Sở hữu trí tuệ, khi nhận được đơn, Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra tài liệu đơn và đối chiếu với danh mục tài liệu ghi trong tờ khai để kết luận có tiếp nhận đơn hay không.

Trường hợp đơn được tiếp nhận, Cục Sở hữu trí tuệ trao (gửi) một bản tờ khai cho người nộp đơn trong đó có đóng dấu xác nhận ngày nộp đơn, số đơn và kết quả kiểm tra danh mục tài liệu đơn có ghi rõ họ tên, chữ ký của cán bộ nhận đơn. Tờ khai được trao (gửi) lại nói trên có giá trị thay giấy biên nhận đơn.

Ngày nộp đơn hợp lệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng để xác định đơn đầu tiên theo quy định tại Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ hoặc nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì ngày ưu tiên sẽ tính theo quy định tại Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ.

– Thẩm định hình thức đơn

Sau khi được tiếp nhận, đơn sẽ được thẩm định về mặt hình thức. Thẩm định hình thức đơn là việc kiểm tra để khẳng định đơn có tuân thủ các quy định về hình thức theo quy định của pháp luật hay không, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không. Đơn hợp lệ sẽ được xem xét tiếp. Đơn không hợp lệ sẽ bị từ chối (không xem xét tiếp).

Thời hạn thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu đơn còn có các thiếu sót (không đủ số lượng bản của một trong số các loại tài liệu bắt buộc phải có, đơn không thỏa mãn tính thống nhất; đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức trình bày, thiếu bản dịch tài liệu hưởng quyền ưu tiên, nếu cần; thông tin về người nộp đơn tại các tài liệu không thống nhất với nhau hoặc bị tẩy xoá hoặc không được xác nhận theo đúng quy định…) thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp đơn và trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo, người nộp đơn phải sửa chữa thiếu sót đó.

Trước thời điểm đơn đăng ký sáng chế được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm bảo mật thông tin trong đơn theo quy định tại Điều 111 Luật Sở hữu trí tuệ về bảo mật đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trước khi công bố.

– Công bố đơn hợp lệ

Trong trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và xác định ngày ưu tiên. Mọi đơn đã được chấp nhận hợp lệ đều được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Thông thường, đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn.

Mục đích của việc công bố đơn là để bất kỳ người thứ ba nào, kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, cũng có thể tiếp cận với các thông tin chi tiết về bản chất đối tượng nêu trong đơn được công bố và có quyền có ý kiến với Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đó. Ý kiến phải được lập thành văn bản kèm theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để chứng minh.

Đồng thời, đối với sáng chế người nộp đơn được pháp luật công nhận quyền tạm thời kể từ ngày công bố đơn đến ngày cấp văn bằng bảo hộ. Theo quy định tại Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ, nếu người nộp đơn biết được rằng sáng chế là đối tượng của đơn đăng ký đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì người nộp

Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế hay còn gọi là “đơn PCT được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ sau khi đơn đã vào giai đoạn quốc gia; Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tuỳ theo ngày nào muộn hơn.

– Thẩm định nội dung đơn

Tất cả các đơn đăng ký sáng chế đã được công nhận hợp lệ đều được thẩm định về nội dung. Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng. Tuy nhiên, việc thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế chỉ được thực hiện đối với những đơn được công nhận hợp lệ và có yêu cầu thẩm định nội dung.

Nếu đơn không có yêu cầu thẩm định nội dung nộp trong thời hạn quy định (thời hạn này là bốn mươi hai tháng đối với đơn đăng ký sáng chế và ba mươi sáu tháng đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên) thì đơn bị coi như được rút bỏ tại thời điểm kết thúc thời hạn đó. Như vậy, đơn đăng ký sáng chế sẽ không mặc nhiên được tiến hành xét nghiệm nội dung như cơ chế áp dụng đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Yêu cầu thẩm định nội dung có thể được người nộp đơn hoặc bất kỳ người thứ ba có quan tâm nào theo quy định tại Điều 113 của Luật Sở hữu trí tuệ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn sáng chế là 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ người nộp đơn có các quyền sửa đổi, bổ sung đơn, tách đơn và chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hoặc tuyên bố rút đơn theo quy định tại Điều 115, Điều 116 Luật Sở hữu trí tuệ.

– Cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Đơn đăng ký sáng chế không thuộc các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ quy định tại Điều 117 Luật Sở hữu trí tuệ và căn cứ vào kết quả thẩm định đơn, nếu đối tượng đáp ứng điều kiện bảo hộ và người nộp đơn nộp lệ phí thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp.

Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp là tài liệu ghi nhận việc xác lập, thay đổi và chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, nội dung chủ yếu của văn bằng bảo hộ, quyết định sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, quyết định đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đều được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. Sau cùng, quyết định cấp, chấm dứt, hủy bỏ, sửa đổi văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày ra quyết định.

Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành có quyền khiếu nại với chính Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của pháp luật về khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra tòa án theo quy định của pháp luật tố tụng hành chính.

– Đăng bạ và công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ. 

Trên đây là các giai đoạn thẩm định đơn đăng ký sáng chế để khách hàng tham khảo. Trường hợp có thắc mắc liên quan, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Khi có nhu cầu đăng ký sáng chế, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty Luật Hoàng Phi để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!