Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ giấy phép doanh nghiệp » Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi điều lệ?

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi điều lệ?

Doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải có điều lệ công ty nhưng các loại hình doanh nghiệp còn lại bắt buộc phải có.

Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có những đặc điểm khác nhau nhưng vẫn sẽ có những điểm chung về mặt pháp lý như quy định về đặt tên công ty, địa chỉ công ty, điều lệ công ty… Điều lệ công ty là bản thỏa thuận giữa những người cùng sở hữu ty, là sự ràng buộc các thành viên trong một luật lệ chung và cũng là một thành phần không thể thiếu trong thành lập công ty. Vậy thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi điều lệ không?

Các trường hợp phải thay đổi điều lệ công ty

Căn cứ Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về điều lệ công ty như sau:

Điều 24. Điều lệ công ty

1.Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

2.Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 2. b) Ngành, nghề kinh doanh;
 3. c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 4. d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá từng loại cổ phần của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;

đ) Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

 1. e) Cơ cấu tổ chức quản lý;
 2. g) Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; phân chia quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật;
 3. h) Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 4. i) Căn cứ và phương pháp xác định tiền lương, thù lao, thưởng của người quản lý và Kiểm soát viên;
 5. k) Trường hợp thành viên, cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 6. l) Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trongkinh doanh;
 7. m) Trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 8. n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

3.Điều lệ công ty khi đăng ký doanh nghiệp phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

 1. a) Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 2. b) Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 3. c) Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 4. d) Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

4.Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của những người sau đây:

 1. a) Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;
 2. b) Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 3. c) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Như vậy, thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi điều lệ? Theo quy định của pháp luật, khi doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh các nội dung có liên quan đến điều lệ công ty thì cần phải thay đổi điều lệ theo thủ tục pháp luật.

Vai trò của điều lệ công ty

Doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải có điều lệ công ty nhưng các loại hình doanh nghiệp còn lại bắt buộc phải có. Đây là một văn bản quan trọng nhất của doanh nghiệp, các thành viên sáng lập đều phải ký vào đó để thể hiện sự thống nhất trong việc điều hành doanh nghiệp. Tầm quan trọng của điều lệ công ty được thể hiện qua:

Một là: Điều lệ công ty chứa đựng những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, cơ cấu tổ chức bộ máy, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, thành viên sáng lập là 2 vấn đề quan trọng nhất.

Hai là: Điều lệ của công ty được thành lập dựa trên sự thống nhất ý chí của cơ quan quyền lực nhất trong công ty đó là hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên. Có giá trị áp dụng cao và được sử dụng trong suốt quá trình hoạt động.

Trên đây là nội dung bài viết thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi điều lệ? Mọi thắc mắc có liên quan về quy định của pháp luật doanh nghiệp hoặc có nhu cầu về thành lập doanh nghiệp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 0981.378.999.

->>>> Tham khảo thêm: Thành lập địa điểm kinh doanh

->>>> Tham khảo thêm: Thanh đổi ngành nghề kinh doanh

->>>> Tham khảo thêm: Tạm ngừng kinh doanh

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!