Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ Thay đổi đăng ký kinh doanh » Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Qua bài viết này, chúng tôi sẽ gửi tới Quý độc giả các thông tin hữu ích khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận.

Vì nhiều lý do, công ty thực hiện thay đổi địa chỉ của mình. Trong nội dung bài viết gần đây, chúng tôi đã chia sẻ về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận. Qua bài viết này, chúng tôi sẽ gửi tới Quý độc giả các thông tin hữu ích khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận. Mời Quý vị theo dõi nội dung bài viết:

Các bước thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh, hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu được quy định tại Phụ lục II-1 ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 2: Gửi 01 hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Sau khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Bước 3: Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ,Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

->>> Tham khảo thêm : thay đổi đăng ký kinh doanh

Một số biểu mẫu áp dụng trong thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

a/ Mẫu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu được quy định tại Phụ lục II-1 ban hành theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

TÊN DOANH NGHIỆP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …

 THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………….…………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………….

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: …………………………………………….

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp                    ……….. □

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp            □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):…………………………………………………………………..

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………….

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………….

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………. Fax (nếu có): …………………………….

Email (nếu có): ………………………………. Website (nếu có): ………………………

□ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).

□ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp(chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác):

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………..

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                        □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu                                             □ Loại khác (ghi rõ):………………

Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:………………… Ngày hết hạn (nếu có): …../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………..

Quốc gia: …………………………………………………………………………….

Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

b/  Mẫu Quyết định của Hội đồng thành viên (công ty TNHH) về thay đổi trụ sở chính công ty.

CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/QĐ-… ……, ngày …, tháng …, năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi trụ sở chính công ty

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH …

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

– Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH …;

– Xét tình hình thực tế của Công ty TNHH …,

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH …. như sau:

Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký:……………..………..……………………….

Địa chỉ trụ sở chính được thay đổi: ………………………..…………………..

ĐIỀU 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

ĐIỀU 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Phó Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm …./.

Nơi nhận:

– Các phòng ban của Công ty TNHH …;

– Phòng Đăng ký kinh doanh…;

– Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

c/  Mẫu Biên bản họp của Hội đồng thành viên (công ty TNHH) về thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

CÔNG TY TNHH …

Số: …/…-QĐ/…

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

   …, ngày …, tháng …, năm …

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH …

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Hôm nay ……., ngày …, tháng …, năm …, tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ ……………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………….. do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………. cấp ngày: ……/……./………

I/ Thành phần tham dự:

1. Ông (bà)….……….……….….phần vốn góp……… đồng,đại diện …..…% tổng vốn điều lệ, tương đương ……………………..………% số phiếu biểu quyết.

2.Ông (bà)………………….…… phần vốn góp……… đồng,đại diện ……% tổng vốn điều lệ, tương đương ……………………….…….% số phiếu biểu quyết.

3.Ông (bà)……………………… phần vốn góp……… đồng, đại diện ….…% tổng vốn điều lệ, tương đương …………..……………….…% số phiếu biểu quyết.

Chủ tọa cuộc họp: Ông (bà) …………………………………………………..

Thư ký cuộc họp: Ông (bà) ……………………………………………………

Số thành viên tham gia dự họp có quyền biểu quyết: ……. người, đạt …… tổng số vốn điều lệ.

II. Mục đích cuộc họp:

Bàn bạc, thảo luận, biểu quyết về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH …

III. Nội dung các vấn đề được thông qua sau khi bàn bạc, thảo luận.

1/ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH …

– Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký:………………………..………..……………

– Địa chỉ trụ sở chính được thay đổi: ………………………………..…………

2/ Lý do thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH …

……………………………………………………………………………

Cùng với Biên bản này, Công ty TNHH……………………………….. sẽ tiến hành thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành.

Biên bản này đã được…..….. các thành viên Công ty nhất trí thông qua, được lập thành 0 bản, có giá trị pháp lý như nhau, … bản lưu tại trụ sở Công ty, … bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            CHỦ TỌA                                                                                                      THƯ KÝ

        CÁC THÀNH VIÊN

TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Để được hỗ trợ thêm trong việc thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, Quý vị hãy liên hệ Luật sư Doanh nghiệp theo hotline 0981.378.999. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

->>> Tham khảo thêm : thành lập văn phòng đại diện

->>> Tham khảo thêm : tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!