Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ sở hữu trí tuệ » Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm như thế nào ? Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm tại Luật Hoàng Phi nhanh nhất.

Theo Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, chương trình máy tính là một trong những loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Theo đó, đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính chính là đăng ký bản quyền phần mềm. Do đó, mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm cũng sẽ sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả được quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL ngày 02/7/2016 của Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm

Đăng ký bản quyền phần mềm là việc tác giả, chủ sở hữu phần mềm tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với phần mềm do mình sáng tạo ra. Từ đó, tác giả, chủ sở hữu phần mềm có cơ sở pháp lý nhằm phòng tránh, ngăn chặn những hành vi sao chép, xâm phạm quyền đối với phần mềm của mình.

Để đăng ký bản quyền phần mềm, tác giả hoặc chủ sở hữu phần mềm nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, hồ sơ đăng ký bao gồm các giấy tờ sau đây:

 – Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo mẫu;

– 02 bản in nội dung phần mềm (bao gồm code, giao diện trang chủ và trang chuyên mục (nếu có)) được đóng thành quyển, có đánh số trang và dấu giáp lai hoặc chữ ký của chủ sở hữu quyền tác giả;

– 02 bản đĩa CD chứa nội dung phần mềm (bao gồm code, giao diện trang chủ và trang chuyên mục (nếu có);

– Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Ngoài các tài liệu trên, việc đăng ký bản quyền phần mềm còn có thể bao gồm các giấy tờ dưới đây:

– Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của tất cả các tác giả;

– Giấy cam đoan của tác giả về tính trung thực trong quá trình tạo ra phần mềm;

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả là pháp nhân);

– Quyết định giao việc trong trường hợp chủ sở hữu đăng ký là pháp nhân.

Lưu ý: Các tài liệu nêu trên phải được làm bằng tiếng Việt. Nếu làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực.

Như vậy, một trong những giấy tờ cần chuẩn bị cho hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm là tờ khai đăng ký quyền tác giả theo Mẫu số 01 ban hành đính kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Vậy mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm bao gồm những nội dung gì? Hãy tiếp tục theo dõi nội dung bài viết dưới đây.

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm

Căn cứ Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL, mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả sẽ có các nội dung như dưới đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

  1. Ngưi nộp tkhai:

Họ và tên/Tên tổ chức:…………………………………………………………………………………..

Là (tác giả/tác giả đồng thời là ch sở hữu/chủ sở hữu quyền tác gi/người được ủy quyền):…………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:…………tháng………..năm……………………………………………………………

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là t chức):………………………………………………………………………………………………………..

Ngày cấp:……………………………………tại:………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:…………………………….Email…………………………………………………

Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (tác giả/ tác giả đồng thời  chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả):

  1. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm:………………………………………………………………………………………………

Loại hình (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ): ………………………………………………….

Ngày hoàn thành tác phẩm:…………………………………………………………………………….

Công bố/chưa công bố:………………………………………………………………………………….

Ngày công bố:………………………………………………………………………………………………

Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao như xuất bản, ghi âm, ghì hình):…………………………………………………………………………………………………………..

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố………………………..Nước……………………………….

Nội dung chính của tác phẩm (nêu tóm tắt nội dung tác phẩm – nội dung tác phẩm do tác giả/đng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam):

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:

Tên tác phẩm gốc:………………………………………………………………………………………..

Ngôn ngữ gốc ối với tác phẩm dịch):…………………………………………………………..

Tác giả của tác phẩm gốc:……………………………. Quốc tịch:……………………..…

Chủ sở hữu tác phẩm gốc:……………………………………………………………………………..

(Nếu tác phẩm gc hết thời hạn bảo hộ, ghi tác phẩm hết thời hạn bảo hộ ” và nguồn thông tin:…………………………………………………………………………………………..)

  1. Tác giả(khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có):

Họ và tên:…………………………………………Quốc tịch……………………………….

Bút danh:………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:…………..tháng…………….năm…………………………………………………….

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước của công dân/Hộ chiếu:…………………….

Ngày cấp:………………………..tại:………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại………………………………….Email………………………………………….

  1. Chủ shữu quyền tác giả (khai đy đủ các đồng ch sở hữu, nếu có):

Họ và tên/Tên tổ chức:………………………Quốc tịch……………………………………..

Sinh ngày:………..tháng…………….năm……………………………………………………….

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là t chức):……………………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp:………………………..tại:……………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại………………………………….Email…………………………………………

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (tác giả tự sáng tạo/theo hợp đng/theo quyết định giao việc, thừa kế…):

  1. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:…………………………………………….

Cấp ngày………tháng…………….năm……………………………………………………………

Tên tác phẩm:………………………………………………………………………………………………..

Loại hình:……………………………………………………………………………………………………..

Tác giả:………………….…………………..Quốc tịch………………………………………

Chủ sở hữu:…………….………………………..Quốc tịch…………………………………

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là t chức):……………………………………………………………………………………………………….

Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

……….,ngày…..tháng……năm………

Người nộp đơn
(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là t chức)

Dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm tại Luật Hoàng Phi

Nếu Quý khách hàng gặp khó khăn trong việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 Một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về đăng ký bản quyền phần mềm cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Hotline yêu cầu dịch vụ: 096.1981.886 – 0981.378.999

– Liên hệ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Trên đây là nội dung bài viết “Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm” mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi!