Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ Thay đổi đăng ký kinh doanh » Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm những nội dung gì và được soạn thảo như thế nào? Chúng tôi xin chia sẻ với Qúy bạn đọc qua bài viết sau.

Trong các giao dịch của doanh nghiệp thường phải cử người đại diện thay mặt công ty ký kết các hợp đồng. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp do doanh nghiệp quyết định và đăng ký với cơ quan kinh doanh. Công ty có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quyết định của doanh nghiệp khi thấy việc điều hành hoạt động không có hiệu quả. Vậy Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm những nội dung gì và được soạn thảo như thế nào? Chúng tôi xin chia sẻ với Qúy bạn đọc qua bài viết sau.

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật là gì?

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật? Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

“Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”

Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật là văn bản thể hiện sự đồng ý của các thành viên trong doanh nghiệp về việc thay đổi người đại diện gồm các nội dung: thông tin người đaị diện được thay thế, chức danh và các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thực hiện quyết định.

Người có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Thẩm quyền ký Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có quy định khác nhau như sau:

+ Công ty TNHH một thành viên:

Theo quy định tại Điều 76 Luật doanh nghiệp năm 2020 về thẩm quyền của chủ sở hữu công ty là quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty.

Như vậy, Chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên có thẩm quyền ký quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật.

+ Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên giữ chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Liên quan đến vấn đề bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên theo quy định tại Điều 59 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Thẩm quyền ký quyết định của hội đồng thành viên bao gồm cả quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật thuộc về chủ tịch hội đồng thành viên theo quy định tại Điều 56 Luật doanh nghiệp năm 2020.

+ Công ty cổ phần:

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020). Và thẩm quyền bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trên do Hội đồng quản trị quyết định quy định tại Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020.

Tuy nhiên, trong trường hợp thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật dẫn đến thay đổi điều lệ công ty nên cần phải tiến hành sửa đổi, bổ sung điều lê công ty lại thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có quyền ký theo quy định tại Điều 138 Luật doanh nghiệp 2020.

Hình thức và nội dung mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật?

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật phải đảm bảo về hình thức và nội dung như sau:

+ Phần mở đầu: phải có đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm ra quyết định, tên quyết định và các căn cứ để ra quyết định.

+ Phần nội dung: ghi các nội dung theo các điều khoản bao gồm: điều khoản về thông tin chức vụ người đang giữ chức vụ người đại diện theo pháp luật và điều khoản về thông tin người đại diện theo pháp luật thay đổi. Thêm một điều khoản những cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thi hành quyết định.

+ Phần kết: người có thẩm quyền ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của công ty vào quyết định.

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật mới nhất 2021

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật có dạng như sau:

Công ty …….

 

Số:…/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số … ngày … tháng … năm …,

Căn cứ Điều lệ công ty …….

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày … tháng … năm…..,

Căn cứ tình hình kinh doanh của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông/Bà … thôi giữ chức vụ … và người đại diện theo pháp luật của công ty ……..từ ngày … tháng … năm …

Điều 2: Ông/Bà … được bổ nhiệm giữ chức vụ ………… và là người đại diện theo pháp luật của công ty……… từ ngày … tháng … năm …

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký:

Chủ tịch hội đồng quản trị/ Chủ tịch hội đồng thành viên/ Chủ sở hữu, các cổ đông/các thành viên trong Công ty, Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT………;

Như Điều 3;

Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỊCH HĐTV/CHỦ SỞ HỮU

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Trên đây là những phân tích của chúng tôi về Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật hy vọng sẽ giúp Qúy bạn đọc có thêm hiểu biết và thực hiện theo quy định của pháp luât. Nếu Quý bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung khác, đừng ngần ngại vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6557.

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!