Hotline: 0981.393.686 - 0981.059.868

Email: lienhe@luathoangphi.vn

Chúng tôi trên mạng xã hội: 
Trang chủ » Dịch vụ thành lập Công ty » Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Theo quy định của pháp luật, khi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thay đổi (khác với địa chỉ đã đăng ký với Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính), doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp dự kiến chuyển đến. Vì vậy, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tư vấn

Theo quy định của pháp luật, khi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thay đổi (khác với địa chỉ đã đăng ký với Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính), doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp dự kiến chuyển đến. Vì vậy, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết về việc Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho bạn đọc tham khảo.

Tại sao phải đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính?

Việc Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính có bắt buộc hay không?

Theo quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì: Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Nếu địa chỉ trụ sở chính đặt trong tòa nhà chung cư thì cần xem chức năng của tòa nhà có chức năng thương mại (làm văn phòng) không trước khi đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Mặt khác, tại Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

Điều 30. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.
  2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
  4. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:
  5. a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực. Kèm theo hồ sơ đăng ký phải gồm bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;
  6. b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký quy định tại điểm a khoản này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người đề nghị đăng ký thay đổi. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi và nêu rõ lý do.”

Mà khoản 2 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Điều 28. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;”.

Như vậy, khi có sự thay đổi về trụ sở chính thì doanh nghiệp cần phải Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với cơ quan có thẩm quyền.

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại đâu?

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính có thể là cùng quận, khác quận hoặc chuyển sang tỉnh, thành phố khác. Do đó dẫn đến thủ tục thực hiện khác nhau và việc Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại cơ quan không giống nhau.

– Thay đổi trong cùng quận: Thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ở nơi đã thực hiện đăng ký trước đó.

– Thay đổi khác quận hoặc khác tỉnh: Thực hiện thủ tục liên quan đến thuế tại Chi cục thuế cũ; thực hiện thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh ở nơi chuyển đến.

Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính 2021 mới nhất

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính được thực hiện cụ thể theo từng trường hợp như sau:

Chuẩn bị hồ sơ

Nhìn chung hồ sơ về cơ bản là giống nhau:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong cùng quận

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển trụ sở chính của công ty.

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

+ Giấy ủy quyền (trường hợp chủ sở trực tiếp đi nộp).

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển trụ sở chính của công ty.

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

+ Giấy ủy quyền (trường hợp người đại diện trực tiếp đi nộp).

Đối với công ty cổ phần:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển trụ sở chính của công ty.

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

+ Giấy ủy quyền (trường hợp người đại diện trực tiếp đi nộp).

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận

Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận cũng tương tự như hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh, thành phố

+ Thông báo thay đổi đăng kí doanh nghiệp theo mẫu.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

+ Giấy ủy quyền (trường hợp chủ sở hữu hoặc người đại diện không trực tiếp nộp).

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

Trình tự, thủ tục đăng ký

Đăng ký cùng quận

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận như trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Đến Sở kế hoạch và đầu tư và nộp hồ sơ cho phòng đăng kí kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì sẽ được tiếp nhận và bạn nhận được giấy hẹn trả kết quả từ phòng đăng kí kinh doanh.

Trường hợp ngược lại thì bạn phải chuẩn bị lại hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả

Trường hợp hồ sơ hợp lệ công ty sẽ nhận được giấy phép đăng kí kinh doanh mới.

Trường hợp ngược lại thì công ty sẽ nhận được trả lời lý do hồ sơ bị từ chối và phải thực hiện lại từ bước 1.

Bước 4: Đăng bố cáo thay đổi

Đăng bố cáo thay đổi thì việc này sẽ được phòng đăng kí kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin mới nhất của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Đăng ký khác quận hoặc khác tỉnh

Bước 1: Thực hiện thủ tục trên cơ quan thuế

Trước khi chuẩn bị thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty thì bạn phải nộp 3 hoặc 5 bộ hồ sơ lên chi cục thuế cũ để chốt thuế đã nộp tại chi cục thuế cũ để chuyện tỉnh và nhận kết quả.

Thời gian giải quyết: Thường là 10 – 15 ngày làm việc.

Bước 2: Thực hiện thủ tục trên Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi tỉnh, thành phố doanh nghiệp chuyển đến.

Thời gian hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh: 03 – 05 ngày làm việc.

Bước 3: Khắc dấu và công bố dấu mới

Trường hợp con dấu pháp nhân của công ty còn thông tin địa chỉ cũ  thì cần thực hiện thủ tục khắc lại con dấu và công bố mẫu dấu mới.

Thời gian thực hiện: 01 – 03 ngày làm việc.

Bước 4: Thủ tục thông báo lên cơ quan thuế

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi giấy phép ở bước 2, doanh nghiệp tiến hành nộp 2 mẫu thông báo liên quan đến Hóa đơn như sau:

Thông báo điều chỉnh thông tin;

Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của người nộp thuế.

Việc nộp thông báo có thể thực hiện qua mạng hoặc trực tiếp.

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi gửi đến Qúy bạn đọc về vấn đề liên quan đến Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Trong quá trình tham khảo nội dung bài viết, Khách hàng có vấn đề gì thắc mắc, vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6557 để được giải đáp.

 ->>> Tham khảo thêm : Thay đổi đăng ký kinh doanh

 ->>> Tham khảo thêm : Thành lập địa điểm kinh doanh

Subscribe
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Để lại tin nhắn cho chúng tôi!